ساخت گنبد – گنبد سازی در مازندران تنکابن

گنبد و گلدسته سازی لطیفی

سازنده انواع گنبد و گلدسته در سراسر کشور

برای اطلاع از قیمت ساخت گنبد و گلدسته با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۲۲۴۸۰۸۰۲

گلدسته سازی
گنبد سازی در مازندران
ساخت گنبد
ساخت گنبد

قیمت گنبد و گلدسته

ساخت گنبد در شمال

گنبد سازی در تهران

ساخت گنبد

گنبد سازی

ساخت گلدسته

گنبد سازی

گلدسته سازی

گنبد سازی در تهران

گلدسته سازی در تهران

 

لیست امام زاده های استان مازندران

ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
۱ امامزاده محمدرضا(ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان لاسم
۲ امامزاده حسین (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
۳ امامزاده ابراهیم (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۴ امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اسپیاری
۵ امامزاده محمد آقا ۱ مازندران آمل لاریجان
۶ امامزاده درویش بهرام (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
۷ امامزاده قریب شاه (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
۸ امامزاده عابدین رضا (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شنگلده
۹ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان وانا
۱۰ امامزاده قنبرعلی وربیع اله (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب گرم
۱۱ امامزاده محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
۱۲ امامزاده زین العابدین و بی بی خاتون (ع) آقا – خانم ۲ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان ملار
۱۳ امامزاده سیدضیائ الدین آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان فیره
۱۴ امامزاده چهارتن (ع) آقا ۴ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان انهه
۱۵ امامزاده آقاسیدمرتضی ومصطفی (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان کنارانجام
۱۶ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
۱۷ امامزاده درویش محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان پلمو ن
۱۸ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
۱۹ امامزاده همسایه آقا (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
۲۰ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۲۱ امامزاده تاج الدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان ایرا
۲۲ امامزاده اسماعیل آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان پلور
۲۳ امامزاده محمد حسین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان زیار
۲۴ امامزاده حاجی بزرگ (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی بوالقلم
۲۵ امامزاده نورالدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
۲۶ امامزاده زیدبن علی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لوط
۲۷ امامزاده بی بی خانم نوسر خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نوسر
۲۸ امامزاده هفت تن (ع) آقا ۷ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی هفت تنان
۲۹ امامزاده چهارتن (ع) آقا ۴ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی بائیجان
۳۰ امامزاده سیدیوسف (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی تینه
۳۱ امامزاده شیخ شهاب الدین آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی حاجی دلا
۳۲ امامزاده بی بی رقیه خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کرف
۳۳ امامزاده میرشمس (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
۳۴ امامزاده محراب (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی اهن سر
۳۵ امامزاده شجاعالدین آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پنجاب
۳۶ امامزاده جوانمرد وحمزه (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
۳۷ امامزاده محمدحسن  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کیان
۳۸ امامزاده عباس وعلی (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لهر
۳۹ امامزاده عبداله  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی اطاق سرا
۴۰ امامزاده عباس  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی دیوران
۴۱ امامزاده سیدحسن ویعقوب (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی شیخ محله
۴۲ امامزاده عبدالمناف (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی عبدالمناف
۴۳ امامزاده بی بی خانم  (ع) خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نسل
۴۴ امامزاده خواجه محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نمار
۴۵ امامزاده ذوالفقار (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کفا
۴۶ امامزاده محمدطاهر (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان رینه
۴۷ امامزاده جعفر (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان گزنک
۴۸ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه عالی جنگل
۴۹ امامزاده عباس (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه سوته کلا
۵۰ امامزاده درویش ابوالقصاب وابوالعباس (ع) آقا ۲ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه کارچی کلا
۵۱ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه نوگردن
۵۲ امامزاده ابوطالب (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه تسکابن
۵۳ امامزاده بی بی حدقه (ُس) خانم ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه ترک کلا
۵۴ امامزاده قاسم ابن عقیل (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه قجرمحله
۵۵ امامزاده یوسف علی کیا(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه تجنک
۵۶ امامزاده موسی الرضا(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه ولیس ده
۵۷ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه مرانده
۵۸ امامزاده فخرالدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه کوسه رز
۵۹ امامزاده هیجده تن (ع) آقا # مازندران آمل مرکزئ چلاو رزکه
۶۰ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو الیمستان
۶۱ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو لهاش
۶۲ امامزاده صالح(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو پاریمه
۶۳ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
۶۴ امامزاده محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو سنگ چال
۶۵ امامزاده طاهر محمود مطهر (ع) آقا ۳ مازندران آمل مرکزئ چلاو اندوار
۶۶ امامزاده ام سلمه (س) خانم ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
۶۷ امامزاده عسگری (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کهنه دان
۶۸ امامزاده سیدذوالفقار(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کمانگرکلا
۶۹ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی قرق
۷۰ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کلیکان
۷۱ امامزاده محسن(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی تمسک
۷۲ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی رودبار
۷۳ امامزاده یحیی وکاظم (ع) آقا ۲ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کلامحله
۷۴ امامزاده یوسف رضا(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی هره پاک
۷۵ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی اسکی محله
۷۶ امامزاده فضل (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی زیارکلا
۷۷ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی کمانگرکلا
۷۸ امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اسکی محله
۷۹ امامزاده محمدطاهر(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی مطهرعلیا
۸۰ امامزاده ابراهیم وعبداله (ع) آقا ۲ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی دوتیره
۸۱ امامزاده حسن وحسین (ع) آقا ۲ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی ترویجان
۸۲ امامزاده صالح(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی ولیک سفلی
۸۳ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اشکارکلا
۸۴ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی شاه کلا
۸۵ امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی بالاهشتل
۸۶ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی پایین هشتل
۸۷ امامزاده صالح(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر بوران
۸۸ امامزاده اسکندر (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر هندوکلا
۸۹ امامزاده صالح (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر داودکلا
۹۰ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر هارون کلا
۹۱ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر فیروزکلاسفلی
۹۲ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر پاشاکلا
۹۳ امامزاده شمس الدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر میله
۹۴ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر تمسک
۹۵ امامزاده عبداله (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر تیرکلا
۹۶ امامزاده عباس(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر کمدره
۹۷ امامزاده ولی (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر بلیران
۹۸ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر شهنه کلا
۹۹ امامزاده سیدذوالفقار(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
۱۰۰ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر وسطی کلا
۱۰۱ امامزاده حالد- والد(ع) آقا ۲ مازندران آمل مرکزئ چلاو اندوار
۱۰۲ امامزاده سیدرضی (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
۱۰۳ امامزاده سیدمحمد  نبی (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
۱۰۴ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
۱۰۵ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
۱۰۶ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی اسکی محله
۱۰۷ امامزاده محمدشریف (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
۱۰۸ امامزاده مظفر (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
۱۰۹ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
۱۱۰ امامزاده سیف الدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
۱۱۱ امامزاده یحیی(ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر هارون کلا
۱۱۲ امامزاده حیدر (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۳ امامزاده خضر (ع ) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۴ امامزاده دین محمد(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۵ امامزاده  ناصرالحق (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۶ امامزاده بی بی رقیه (س) خانم ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۷ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۸ امامزاده عبداله(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۱۹ امامزاده محمد تقی  (ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۲۰ امامزاده معصوم (س) خانم ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۲۱ امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ چلاو الیمستان
۱۲۲ امامزاده نورالدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
۱۲۳ امامزاده محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۴ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۵ امامزاده فاضل (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۶ امامزاده علی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۷ امامزاده علی اصغر (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۸ امامزاده شعیب (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۲۹ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۳۰ امامزاده ادریس آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
۱۳۱ امامزاده عبداله (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
۱۳۲ امامزاده زکریا (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
۱۳۳ امامزاده جعفر (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
۱۳۴ امامزاده اهل علی آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
۱۳۵ امامزاده معصوم زاده (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان لاسم
۱۳۶ امامزاده سیدعالی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
۱۳۷ امامزاده سیدحسن ولی آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
۱۳۸ امامزاده درویش سهراب (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
۱۳۹ امامزاده هفت تن و نه سر آقا ۷ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی هفت تنان
۱۴۰ امامزاده حمزه  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان رینه
۱۴۱ امامزاده بی بی رقیه خانم ۱ مازندران آمل لاریجان رینه
۱۴۲ امامزاده یحیی وابوالفضل (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان رینه
۱۴۳ امامزاده محمد (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
۱۴۴ امامزاده سیدقوام الدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
۱۴۵ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
۱۴۶ امامزاده الیاس آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
۱۴۷ امامزاده علی وجعفروشیرین (ع) آقا – خانم ۳ مازندران آمل لاریجان
۱۴۸ امامزاده بی بی خیر انساء خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
۱۴۹ امامزاده بی بی سید کبریا خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
۱۵۰ امامزاده عبداله  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان وانا
۱۵۱ امامزاده ابراهیم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
۱۵۲ امامزاده دوطفلان (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
۱۵۳ امامزاده ابراهیم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
۱۵۴ امامزاده عبداله (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
۱۵۵ امامزاده بی بی خاتون خانم ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب گرم
۱۵۶ امامزاده پیر بی بی خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
۱۵۷ امامزاده سیدمحمد قریشی (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان گزنک
۱۵۸ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نوسر
۱۵۹ امامزاده عبداله (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان زیار
۱۶۰ امامزاده عبداله  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان کنارانجام
۱۶۱ امامزاده عبداله  (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نمار
۱۶۲ امامزاده سیدلطف اله (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
۱۶۳ امامزاده سلطان احمد آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی حاجی دلا
۱۶۴ امامزاده زین العابدین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
۱۶۵ امامزاده درویش حسین (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
۱۶۶ امامزاده روح اله (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
۱۶۷ امامزاده خانم بی بی (س) خانم ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لوط
۱۶۸ امامزاده حسن (ع) آقا ۱ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
۱۶۹ امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ مازندران آمل مرکزئ آمل
۱۷۰ امامزاده سلطان محمدوابراهیم (ع) آقا ۲ مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
۱۷۱ امامزاده امامزاده ابراهیم (ع) آقا ۱ مازندران بابل بابل کنار بابل کنار شیردارکلا
۱۷۲ امامزاده امامزاده جعفر (ع) آقا ۱ مازندران بابل بابل کنار درازکلا درازکلا
۱۷۳ امامزاده بقعه سید ذوالفقار (ع) آقا ۱ مازندران بابل لاله آباد کارئ پی حاجی کلا
۱۷۴ امامزاده امامزاده یوسف رضا(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ بابل
۱۷۵ امامزاده امامزاده ابوالحسن (ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز
۱۷۶ امامزاده امامزاده محمد (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود دیواعمران
۱۷۷ امامزاده ابراهیم (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کاردیکلا
۱۷۸ امامزاده آستانه سیدمهدی(ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود مقریکلا
۱۷۹ امامزاده یحیی پاریجون (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود پاریکلا
۱۸۰ امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کاردگرکلا
۱۸۱ امامزاده سیدحسن (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کشیرمحله
۱۸۲ امامزاده موسی ابن جعفر(ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی خوش رود دیوا ملکشاه
۱۸۳ امامزاده امامزاده قاسم (ع) آقا بابل بندپی غربی خوش رود دیواعمران
۱۸۴ امامزاده سیدناصر (ع) آقا ۱ مازندران بابل بندپی غربی شهیدآباد شانه تراش
۱۸۵ امامزاده قاسم خطیب(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ فیضیه لنگوربالا
۱۸۶ امامزاده سلطان محمدطاهر(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ فیضیه سلطان محمدطاهر
۱۸۷ امامزاده سیدشمس الدین (ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ فیضیه کلهودشت بالا
۱۸۸ امامزاده عبداله باریک کلا(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ فیضیه بوله کلامرزون اباد
۱۸۹ امامزاده طاهرومطهر(ع) آقا ۲ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا بوله کلا
۱۹۰ امامزاده عبداله (ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا الله رودبار
۱۹۱ امامزاده طیب طاهر(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا نقارچی محله
۱۹۲ امامزاده حسن عسگری(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا سادات محله
۱۹۳ امامزاده قاسم  (ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا حمزه کلا شش پل
۱۹۴ امامزاده بی بی شهربانو(س) خانم ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا شیخ محله
۱۹۵ امامزاده سیدهاشم(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا اهنگرکلا
۱۹۶ امامزاده درویش فخرالدین (ره) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز
۱۹۷ امامزاده ادریس علمدار(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز علمدار
۱۹۸ امامزاده قاسم (ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز هری کنده
۱۹۹ امامزاده سیدرضی(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز دیودشت
۲۰۰ امامزاده سیدنورالدین(ع) آقا ۱ مازندران بابل مرکزئ گنج افروز میررودپشت

گنبد سازی در مازندران

 

گنبدسازیساخت گنبدساخت گلدستهگلدسته سازیگنبد سبکقیمت گنبدقیمت گنبد و گلدستهکاشی گنبدکاشی هفت رنگروش ساخت گنبد –کساخت گنبد – گنبد امام زاده – گلدسته امام زاده – گنبد و گلدسته امام زاده – ساخت گنبد و گلدسته امام زاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *