ساخت گنبد – گنبد سازی در مازندران تنکابن

گنبد و گلدسته سازی لطیفی

سازنده انواع گنبد و گلدسته در سراسر کشور

برای اطلاع از قیمت ساخت گنبد و گلدسته با ما تماس بگیرید.

09122480802

گلدسته سازی
گنبد سازی در مازندران
ساخت گنبد
ساخت گنبد

قیمت گنبد و گلدسته

ساخت گنبد در شمال

گنبد سازی در تهران

ساخت گنبد

گنبد سازی

ساخت گلدسته

گنبد سازی

گلدسته سازی

گنبد سازی در تهران

گلدسته سازی در تهران

 

لیست امام زاده های استان مازندران

ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
1 امامزاده محمدرضا(ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان لاسم
2 امامزاده حسین (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
3 امامزاده ابراهیم (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
4 امامزاده قاسم(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اسپیاری
5 امامزاده محمد آقا 1 مازندران آمل لاریجان
6 امامزاده درویش بهرام (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
7 امامزاده قریب شاه (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
8 امامزاده عابدین رضا (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شنگلده
9 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان وانا
10 امامزاده قنبرعلی وربیع اله (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب گرم
11 امامزاده محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
12 امامزاده زین العابدین و بی بی خاتون (ع) آقا – خانم 2 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان ملار
13 امامزاده سیدضیائ الدین آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان فیره
14 امامزاده چهارتن (ع) آقا 4 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان انهه
15 امامزاده آقاسیدمرتضی ومصطفی (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان کنارانجام
16 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
17 امامزاده درویش محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان پلمو ن
18 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
19 امامزاده همسایه آقا (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
20 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
21 امامزاده تاج الدین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان ایرا
22 امامزاده اسماعیل آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان پلور
23 امامزاده محمد حسین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان زیار
24 امامزاده حاجی بزرگ (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی بوالقلم
25 امامزاده نورالدین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
26 امامزاده زیدبن علی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لوط
27 امامزاده بی بی خانم نوسر خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نوسر
28 امامزاده هفت تن (ع) آقا 7 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی هفت تنان
29 امامزاده چهارتن (ع) آقا 4 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی بائیجان
30 امامزاده سیدیوسف (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی تینه
31 امامزاده شیخ شهاب الدین آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی حاجی دلا
32 امامزاده بی بی رقیه خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کرف
33 امامزاده میرشمس (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
34 امامزاده محراب (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی اهن سر
35 امامزاده شجاعالدین آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پنجاب
36 امامزاده جوانمرد وحمزه (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
37 امامزاده محمدحسن  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کیان
38 امامزاده عباس وعلی (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لهر
39 امامزاده عبداله  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی اطاق سرا
40 امامزاده عباس  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی دیوران
41 امامزاده سیدحسن ویعقوب (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی شیخ محله
42 امامزاده عبدالمناف (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی عبدالمناف
43 امامزاده بی بی خانم  (ع) خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نسل
44 امامزاده خواجه محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نمار
45 امامزاده ذوالفقار (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کفا
46 امامزاده محمدطاهر (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان رینه
47 امامزاده جعفر (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان گزنک
48 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه عالی جنگل
49 امامزاده عباس (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه سوته کلا
50 امامزاده درویش ابوالقصاب وابوالعباس (ع) آقا 2 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه کارچی کلا
51 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه نوگردن
52 امامزاده ابوطالب (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه تسکابن
53 امامزاده بی بی حدقه (ُس) خانم 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه ترک کلا
54 امامزاده قاسم ابن عقیل (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه قجرمحله
55 امامزاده یوسف علی کیا(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه تجنک
56 امامزاده موسی الرضا(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه ولیس ده
57 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه مرانده
58 امامزاده فخرالدین (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ پائین خیابان لیتکوه کوسه رز
59 امامزاده هیجده تن (ع) آقا # مازندران آمل مرکزئ چلاو رزکه
60 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو الیمستان
61 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو لهاش
62 امامزاده صالح(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو پاریمه
63 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
64 امامزاده محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو سنگ چال
65 امامزاده طاهر محمود مطهر (ع) آقا 3 مازندران آمل مرکزئ چلاو اندوار
66 امامزاده ام سلمه (س) خانم 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
67 امامزاده عسگری (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کهنه دان
68 امامزاده سیدذوالفقار(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کمانگرکلا
69 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی قرق
70 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کلیکان
71 امامزاده محسن(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی تمسک
72 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی رودبار
73 امامزاده یحیی وکاظم (ع) آقا 2 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی کلامحله
74 امامزاده یوسف رضا(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی هره پاک
75 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی اسکی محله
76 امامزاده فضل (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی زیارکلا
77 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی کمانگرکلا
78 امامزاده قاسم(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اسکی محله
79 امامزاده محمدطاهر(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی مطهرعلیا
80 امامزاده ابراهیم وعبداله (ع) آقا 2 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی دوتیره
81 امامزاده حسن وحسین (ع) آقا 2 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی ترویجان
82 امامزاده صالح(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی ولیک سفلی
83 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی اشکارکلا
84 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی شاه کلا
85 امامزاده قاسم(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی بالاهشتل
86 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دابوئ جنوبی پایین هشتل
87 امامزاده صالح(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر بوران
88 امامزاده اسکندر (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر هندوکلا
89 امامزاده صالح (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر داودکلا
90 امامزاده محمود(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر هارون کلا
91 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر فیروزکلاسفلی
92 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر پاشاکلا
93 امامزاده شمس الدین (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر میله
94 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر تمسک
95 امامزاده عبداله (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر تیرکلا
96 امامزاده عباس(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر کمدره
97 امامزاده ولی (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر بلیران
98 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر شهنه کلا
99 امامزاده سیدذوالفقار(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
100 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر وسطی کلا
101 امامزاده حالد- والد(ع) آقا 2 مازندران آمل مرکزئ چلاو اندوار
102 امامزاده سیدرضی (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
103 امامزاده سیدمحمد  نبی (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
104 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
105 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
106 امامزاده محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ هرازپی جنوبی اسکی محله
107 امامزاده محمدشریف (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو نشل
108 امامزاده مظفر (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ بالاخیابان لیتکوه اسکومحله
109 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
110 امامزاده سیف الدین (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو گنکرج کلا
111 امامزاده یحیی(ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر هارون کلا
112 امامزاده حیدر (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
113 امامزاده خضر (ع ) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
114 امامزاده دین محمد(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
115 امامزاده  ناصرالحق (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
116 امامزاده بی بی رقیه (س) خانم 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
117 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
118 امامزاده عبداله(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
119 امامزاده محمد تقی  (ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
120 امامزاده معصوم (س) خانم 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
121 امامزاده قاسم(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ چلاو الیمستان
122 امامزاده نورالدین (ع) آقا 1 مازندران آمل دابودشت دشت سر اهنگرکلا
123 امامزاده محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
124 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
125 امامزاده فاضل (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
126 امامزاده علی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
127 امامزاده علی اصغر (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
128 امامزاده شعیب (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
129 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
130 امامزاده ادریس آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب اسک
131 امامزاده عبداله (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
132 امامزاده زکریا (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
133 امامزاده جعفر (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
134 امامزاده اهل علی آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نوا
135 امامزاده معصوم زاده (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان لاسم
136 امامزاده سیدعالی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
137 امامزاده سیدحسن ولی آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
138 امامزاده درویش سهراب (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان نیاک
139 امامزاده هفت تن و نه سر آقا 7 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی هفت تنان
140 امامزاده حمزه  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان رینه
141 امامزاده بی بی رقیه خانم 1 مازندران آمل لاریجان رینه
142 امامزاده یحیی وابوالفضل (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان رینه
143 امامزاده محمد (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
144 امامزاده سیدقوام الدین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
145 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
146 امامزاده الیاس آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان شاهاندشت
147 امامزاده علی وجعفروشیرین (ع) آقا – خانم 3 مازندران آمل لاریجان
148 امامزاده بی بی خیر انساء خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
149 امامزاده بی بی سید کبریا خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی کهرود
150 امامزاده عبداله  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان وانا
151 امامزاده ابراهیم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
152 امامزاده دوطفلان (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
153 امامزاده ابراهیم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
154 امامزاده عبداله (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گزانه
155 امامزاده بی بی خاتون خانم 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان اب گرم
156 امامزاده پیر بی بی خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
157 امامزاده سیدمحمد قریشی (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان گزنک
158 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نوسر
159 امامزاده عبداله (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان زیار
160 امامزاده عبداله  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان کنارانجام
161 امامزاده عبداله  (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی نمار
162 امامزاده سیدلطف اله (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
163 امامزاده سلطان احمد آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی حاجی دلا
164 امامزاده زین العابدین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
165 امامزاده درویش حسین (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان گرنا
166 امامزاده روح اله (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان بالالاریجان دینان
167 امامزاده خانم بی بی (س) خانم 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی لوط
168 امامزاده حسن (ع) آقا 1 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی ناندل
169 امامزاده قاسم(ع) آقا 1 مازندران آمل مرکزئ آمل
170 امامزاده سلطان محمدوابراهیم (ع) آقا 2 مازندران آمل لاریجان لاریجان سفلی پردمه
171 امامزاده امامزاده ابراهیم (ع) آقا 1 مازندران بابل بابل کنار بابل کنار شیردارکلا
172 امامزاده امامزاده جعفر (ع) آقا 1 مازندران بابل بابل کنار درازکلا درازکلا
173 امامزاده بقعه سید ذوالفقار (ع) آقا 1 مازندران بابل لاله آباد کارئ پی حاجی کلا
174 امامزاده امامزاده یوسف رضا(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ بابل
175 امامزاده امامزاده ابوالحسن (ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز
176 امامزاده امامزاده محمد (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود دیواعمران
177 امامزاده ابراهیم (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کاردیکلا
178 امامزاده آستانه سیدمهدی(ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود مقریکلا
179 امامزاده یحیی پاریجون (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود پاریکلا
180 امامزاده یحیی (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کاردگرکلا
181 امامزاده سیدحسن (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود کشیرمحله
182 امامزاده موسی ابن جعفر(ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی خوش رود دیوا ملکشاه
183 امامزاده امامزاده قاسم (ع) آقا بابل بندپی غربی خوش رود دیواعمران
184 امامزاده سیدناصر (ع) آقا 1 مازندران بابل بندپی غربی شهیدآباد شانه تراش
185 امامزاده قاسم خطیب(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ فیضیه لنگوربالا
186 امامزاده سلطان محمدطاهر(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ فیضیه سلطان محمدطاهر
187 امامزاده سیدشمس الدین (ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ فیضیه کلهودشت بالا
188 امامزاده عبداله باریک کلا(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ فیضیه بوله کلامرزون اباد
189 امامزاده طاهرومطهر(ع) آقا 2 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا بوله کلا
190 امامزاده عبداله (ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا الله رودبار
191 امامزاده طیب طاهر(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا نقارچی محله
192 امامزاده حسن عسگری(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا سادات محله
193 امامزاده قاسم  (ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا حمزه کلا شش پل
194 امامزاده بی بی شهربانو(س) خانم 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا شیخ محله
195 امامزاده سیدهاشم(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ اسبوکلا اهنگرکلا
196 امامزاده درویش فخرالدین (ره) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز
197 امامزاده ادریس علمدار(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز علمدار
198 امامزاده قاسم (ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز هری کنده
199 امامزاده سیدرضی(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز دیودشت
200 امامزاده سیدنورالدین(ع) آقا 1 مازندران بابل مرکزئ گنج افروز میررودپشت

گنبد سازی در مازندران

 

گنبدسازیساخت گنبدساخت گلدستهگلدسته سازیگنبد سبکقیمت گنبدقیمت گنبد و گلدستهکاشی گنبدکاشی هفت رنگروش ساخت گنبد –کساخت گنبد – گنبد امام زاده – گلدسته امام زاده – گنبد و گلدسته امام زاده – ساخت گنبد و گلدسته امام زاده